fbpx

Verjú

The world’s first and only green laser approved for non-invasive body contouring of the waist, hips and thighs - already in Aesthetic Centre Magna Beauty

The Verjú’s updated technology allows for faster treatment times and a more flexible treatment schedule

We proudly introduce Verjú – the first and only green laser FDA   cleared!

 Verjú offers critical advancements:

  • Concurrent body contouring and cellulite treatment
  • Shorter treatment times
  • Greater overall inch loss
  • User-independent treatment
  • Convenient patient protocol

Remove fat and reduce inches.

Welcome to Verjú – the clinically-proven new treatment that painlessly reduces inches and removes stubborn body fat.

Verjú revolutionizes body contouring in a safe, effective treatment. There are no needles, no incisions and no recovery time needed.

ZERO Pain

ZERO Surgery

ZERO Downtime

Why chooseVerjú?

Clinical trials confirmed the amazing effects that Verjú had on adipose tissue (fat storing cells). The results demonstrated that a small pore was created in the protective membrane of the fat cell enabling the fatty matter to seep out of the cell. Our bodies then safely eliminate the fat using the lymphatic system.

How does Verjú work?

Verjú targets your stubborn fat areas and painlessly emulsifies the fat under your skin. Our bodies then safely eliminate the fat using the lymphatic system.

If you’ve tried diet and exercise but still have fat and inches you just can’t lose…

It is time for Verjú!

Verjú is clinically-proven, non-invasive body contouring treatment. In as little as two weeks, you can look and feel better.


WHAT IS CELLULITE?
Gynoid lipodystrophy, or cellulite refers to superficial pockets of trapped fat which cause the skin to have an uneven dimpling or orange peel appearance. Although rarely seen in men, it is present in 90% of post-adolescent women. Cellulite is most commonly located on the thigh, buttocks, and lower abdomen. It is unrelated to obesity which is due to an increase in the number and size of adipocytes (fat cells).

CLINICAL MEANINGFUL RESULTS IN AS LITTLE AS TWO WEEKS!
The cause of cellulite is multi-factorial and is likely due to alterations in the intercellular matrix of the subcutaneous tissue and changes in vascular and lymphatic microcirculation.  The formation of cellulite is   also due to differences in the structural anatomy of subcutaneous tissue in women with a possible influence of estrogen. Regardless of the underlying cause, herniation of subcutaneous fat occurs within the fibrous connective tissue results in the characteristic appearance of cellulite.

THE PROCEDURE
The Verjú laser system is made up of 6 low level laser beams that sweep the area of concern.  There is no pain involved, no heating of the tissue, no incisions and patients can continue their daily routines immediately following their session. No diet and exercise is required, but should be encouraged for maximum benefit.

Осъвременената технология на Verjú’s позволява по-бързо третиране и по-гъвкава терапевтична схема

С гордост представяме Verjú – първият и единствен FDA сертифициран зелен лазер!

Verjú предлага важни предимства:

  • Едновременно оформяне на тялото и третиране на целулит
  • По-кратко време за третиране
  • По-голяма цялостна загуба в см
  • Терапия, независеща от потребителя
  • Удобен за пациента протокол

Отстранява мазнини и намалява сантиметри.

Запознайте се с Verjú – клинично доказана нова технология, която безболезнено намалява сантиметри и отстранява упорити телесни мазнини.

Безопасното и ефективно третиране с Verjú е революция в скулптуриращите процедури за тяло. Няма игли, инвазивни процедури или нужда от време за възстановяване .

БЕЗ Болка

БЕЗ Хирургична намеса

БЕЗ Възстановителен период

Защо да изберете Verjú?

Клиничните проучвания потвърждават удивителните ефекти от Verjú върху мастната тъкан. Резултатите демонстрират, че се образува малка пора в защитната мембрана на мастната клетка, което позволява на мастното съдържимо да излезе от клетката. След това тялото елиминира мазнините по безопасен начин с помощта на лимфната система.

Как работи Verjú?

Verjú се насочва към упоритите мастни натрупвания и безболезнено емулгира мазнините под кожата ви. . След това тялото елиминира мазнините по безопасен начин, използвайки лимфната система.

Ако сте се изморили от диети и упражнения, но все още имате мастни натрупвания и сантиметри, от които не можете да се отървете…

Време е за Verjú!

Verjú е клинично доказана, неинвазивна процедура за скулптуриране на тялото. Само за две седмици можете да изглеждате и да се чувствате по-добре.


КАКВО Е ЦЕЛУЛИТ?
Гиноидна липодистрофия, или целулит се наричат повърхностните джобове с натрупани мазнини, които образуват неравномерни вдлъбнатини по кожата или вид на портокалова кожа. Рядко срещано при мъжете, състоянието се наблюдава при 90% при жените. Целулита се локализира най-често в областта на бедрата, седалището и долната част на корема. Не се свързва със затлъстяването, което се дължи на увеличаване броя и размера на адипоцитите (мастните клетки).

КЛИНИЧНО ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ САМО ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ!
Има много причини за появата на целулит, най-вероятната е промяна в извънклетъчния матрикс на подкожната тъкан и промени в съдовата и лимфната микроциркулация.  Образуването на целулит се дължи и на разлики в структурната анатомия на подкожната тъкан при жените с възможно влияние на естрогена. Независимо от основната причина, настъпва пролапс на подкожните мазнини във влакнестата съединителна тъкан, което се проявява като целулит.

ПРОЦЕДУРАТА
Лазерна система Verjú има 6 ниско-енергийни лазерни лъча, които обхващат третираната зона.  Не се усеща болка, няма загряване на тъканите и пациента може да се върне към рутинните си задължения веднага след процедурата. Диетата и физическото натоварване не са задължителни, но са препоръчителни за максимален ефект.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram